小学语文五年级上册看拼音写词语.doc

减小字体 增大字体 作者:免费教育文稿网  来源:eduwg.com  发布时间:2013-08-28 21:11:04

第一单元

zhāo pɑi    dān yōu   jí qiè   jù pà   huán  jìnɡ   zhī qù  ɡuānɡ ɡù  kǒnɡ  

 

 

chōnɡ     lǐyóu   wū yán   qí shí   zhī chēnɡ    ɡǔ     huán rào   yú lè 

 

 

ɡǎn tàn   zhōu yóu      kǎo  pǐn wèi   piàn duàn   hū lüè   yì yì  fānɡ shì 

 

 

qīnɡ pén dà yǔ    háo bù yóu yù

 

 

第二单元

yōu fānɡ    piāo bó    wéi dú    dùn shí    cí xiánɡ     xī hɑn    lí bié  

 

 

dà dǐ    jīnɡ shen    pǐn ɡé    línɡ hún    ɡǔ qì    mín zú    qì jiē  mó nàn   

 

 

qī línɡ    jìnɡ yù    bì jìnɡ    suǒ wèi    shū lǐ    shuāi lǎo    zhēn cánɡ   

 

 

shǒu juàn    huá qiáo   nénɡ shū shàn huà    fēnɡ qī xuě yā   dǐnɡ tiān lì dì   

 

 

dī tóu zhéjié

 

 

第三单元

mù qián    shànɡ è    bǔ rǔ    tuì huà    chuí zhí    jīnɡ yàn    pàn duàn   

 

 

tāi shēnɡ    tè zhēnɡ    shòu mìnɡ    zhēn ɡuì    jí cù  bào jǐnɡ   dào qiè   

 

 

fàn zuì    xián yí    jīn shǔ    yín hánɡ    tú zhǐ    jí shǐ    ɡuī dìnɡ   

 

 

chuānɡ lián    bǎo chí    sǎnɡ yīn    fèi shuǐ    jí zhōnɡ   chù lǐ   duì fu    

 

 

yán zhì    qí jì    bó wù ɡuǎn    ān rán wú yànɡ    ǒu duàn sī lián

 

 

 

第四单元

fù jìn    bǔ lāo    yú ěr    huī yìnɡ    jù liè    shànɡ ɡōu    cāo zònɡ   

 

 

bǎi tuō     yú sāi    zhēnɡ biàn    jiǎo jié   qǐ qiú    zuǐ chún   jǔ sànɡ   

 

 

lǚ tú   yòu huò    ɡào jiè    shí jiàn    yán ɡé    yǒnɡ jiǔ    qǐ shì  

 

 

shōu huò    fēn fù    zhà yóu    pián yi    kě ɡuì    shí liu    ài mù   

 

 

fēn biàn    tǐ miàn    yín ɡuānɡ shǎn shǎn    xiǎo xīn yì yì   

 

 

bù rónɡ zhēnɡ biàn    yī yī bù shě   

………………………………【全文请点击下载word压缩文档】点击下载此文件

Tags:

作者:免费教育文稿网
  • 好的评价 如果您觉得此文章好,就请您
      0%(0)
  • 差的评价 如果您觉得此文章差,就请您
      0%(0)

文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论