小学语文第七册全册看拼音写词语.doc

减小字体 增大字体 作者:免费教育文稿网  来源:eduwg.com  发布时间:2013-08-28 21:10:22

第一单元

kuān kuò   báo wù  lǒnɡ zhào  fèi ténɡ  bēn ténɡ  yī jiù  huī fù  càn làn

  

zhú ɡān ɡuī lǜ   fènɡ xì   zhào yào   shù shāo   jìnɡ jì  chàn dònɡ  shà shí   

 

fǎn chà huā huì  zhǎnɡ cháo   rónɡ shù  zhēn jìnɡ  lí huánɡ  bái mánɡ mánɡ   

 

pú tɑo huī   qié zi zǐ   jīn càn càn   xiào yínɡ yínɡ   ruò yǐn ruò xiàn   

 

ánɡ shǒu dōnɡ wànɡ  fēnɡ pínɡ lànɡ jìnɡ  shuǐ tiān xiānɡ jiē  hénɡ ɡuàn 

 

 qí tóu bìnɡ jìn   màn tiān juǎn dì   rén shēnɡ dǐnɡ fèi  shān bēnɡ dì liè   

 

bù rónɡ zhì yí  shén mì mò cè  shén lái zhī bǐ  qiān zī bǎi tài  qīnɡ yì 

 

rén jì hǎn zhì   yīnɡ jiē bù xiá   juān juān xì liú   lián lián fēi pu 

 

tāo tāo jiānɡ shuǐ  yù yù cānɡ cānɡ   huǎnɡ huǎnɡ hū hū  piāo yí  zī liào

 

第二单元

jūn yún   chónɡ dié   kònɡ xì   yè bǐnɡ   chù jiǎo   hén jì   zhú jiàn  

 

xiū xiǎnɡ   zhù zhái   yǐn bì   yǐn cánɡ   xuǎn zé   zhù zhǐ   dònɡ xué  

 

róu ruò   sōu suǒ   qīnɡ xié   pínɡ tǎn   bā tǔ   kuān chǎnɡ   jiāo lónɡ  

 

shèn zhònɡ   nínɡ jìnɡ   jìnɡ mì   háo fànɡ   wú liáo   ǒu ěr   zhǎn xīn  

 

zhào kāi   jiǎ shuō   zhèn dònɡ   yǐn rén zhù yì  háo bù kě xī  qǐ yuán   

 

suí yù ér ān   zuò wò bù ān  xiāo mó shí ɡuānɡ  bù kě sī yì   kǎo zhènɡ    

 

jīnɡ shen dà zhèn  wǎnɡ fèi xīn jī  hào rú yān hǎi  ɡǔ wǔ  zhènɡ jù

 

第三单元

yánɡ yì   yǔn xǔ   wéi qiánɡ   lónɡ dōnɡ   ɡū dú   xùn chì   fù ɡài  

 

nínɡ shì   lěnɡ kù   yú kuài   chāi chú   shènɡ xià   fá mù   liǎn jiá  

 

bǐ cǐ   tiě qiāo   shù chā   chà yì   mài zi   yì wù   mù jiɑnɡ   mù ǒu  

 

biǎo qínɡ   lènɡ zhù   zhuài zhù   wēn róu  sā huǎnɡ  mó zhànɡ  ɡào shì

 

pái zi   huǒ là là   méi yóu dēnɡ   xiào xī xī   xìnɡ chōnɡ chōnɡ  

 

máo rónɡ rónɡ   xuě huā fēi wǔ   cǎo cuì huā kāi   kū zhī bài yè  

 

qín qín kěn kěn   kě lián bā bā   bènɡ bènɡ tiào tiào

………………………………【全文请点击下载word压缩文档】点击下载此文件

Tags:

作者:免费教育文稿网
  • 好的评价 如果您觉得此文章好,就请您
      0%(0)
  • 差的评价 如果您觉得此文章差,就请您
      0%(0)

文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论