小学语文第六册第三单元看拼音写词语.doc

减小字体 增大字体 作者:免费教育文稿网  来源:eduwg.com  发布时间:2013-08-28 21:09:28

yù yán   bàn shǎnɡ wánɡ yánɡ bǔ láo  shěn shì   lā xián 
(      )  (           )
                   )(            
  k
ū lonɡ  bǎ shì      ɡū dān shī qún    yánɡ  juàn     dǎ liè
                                        
 di
āo zǒu   dà  yàn  jiē  fanɡ    jiǎo dù  hòu huǐ   quàn ɡào 
      )(               )(                     
 p
án chán  jiǎnɡ tái    liè kāi jiào huì     yìnɡ yào  bēi cǎn
                   )(                      
j
īnɡ ɡōnɡ zhī niǎo   wèi ɡuó shè jiàn   hé yán yuè sè    běn shi
                              )(                    
d
à chī yī jīnɡ  yù hé   dīnɡ zhǔ qián pái      kào biān 
                             )(                
zh
ǔn què  shén qínɡ yán sù  lún liú shú xī xiānɡ sì
                      )(      )(       )(          )………………………………【全文请点击下载word压缩文档】点击下载此文件

Tags:

作者:免费教育文稿网
 • 好的评价 如果您觉得此文章好,就请您
    0%(0)
 • 差的评价 如果您觉得此文章差,就请您
    0%(0)

文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论